Overzicht der Grieksche Wijsbegeerte (1925) ~ dr. B.J.H. Ovink

8.00

Evenals de andere wetenschappen heeft ook de wijsbegeerte tasten en struikelend haar weg gevonden. Er moest heel wat zijn voorafgegaan, voordat de mensch zich als denkend wezen tegenover het hem omringende plaatste en zich, hoe duister ook, bewust werd dat daarin problemen waren, die opgelost moesten worden en tot wier oplossing hij door koel, opzettelijk nadenken iets kon bijdragen. (…)
Het is verheffend, den logischen drang van den menschelijken geest op te merken, die, zijne behoefte aan eenheid en samenhang willende bevredigd zien, bij alle mistasten en onder alle teleurstellingen door eigen innerlijke kracht wordt voortgestuwd. (…)
Philosophie was oorspronkelijk bij de Grieken hetzelfde, wat wij nu ‘wetenschap’ noemen. (…) De philosopie is ontstaan door het streven om het weten los te maken uit zijne verbindingen met de andere werkzaamheden van den zich ontwikkelden menschelijken geest. Niet tevreden met het opeenhopen van voor de praktijk van het leven toereikenden kennis der werkelijkheid en het mystisch-poëtisch bespiegelen ter bevrediging van godsdienstige behoeften, zochten de Grieken de wetenschap om haars zelfs wil. En daar het materiaal dat zij te verwerken hadden aanvankelijk nog gemakkelijk in één hoofd vereenigd kon worden, kon in het eerst bij hen langen tijd de philosophie de eenige, ongedeelde wetenschap blijven. Maar langzamerhand is alles geheel anders geworden. (…)
(uit de inleiding)

De onderwerpen in dit boek
1. De voor-Socratische periode
– De Ionische philosophie
– De Eleaten
– De Pythagpraeërs
– De jongere natuurphilosopen
– Overgang tpt de tweede periode, de Sophisten
2. Het bloeitijdperk der philosophie te Athene
– Sokrates
– Plato
– Aristoteles
3. De Ethische Sekten
– De Stoa
– Epikurus
– De Skeptici
4. De Neo-Platonische School

Dit werk is geschreven voor hen, die zich nog niet met de studie der wijsbegeerte hebben beziggehouden en zich voorloopig eenigszins in hare geschiedenis wenschen te orienteeren, voordat zij aan de gewone handboeken beginnen. In het bijzonder hoop ik, dat de leerlingen van de hoogste klassen der gymnasia, die voor philosophische vraagstukken belangstelling hebben gekregen, er eenigen dienst van hebben.
(uit het voorwoord)

auteur: dr. B.J.H. Ovink
taal: oud Nederlands
gebonden in linnen, 149 pagina’s
uitgeverij: W.J. Thieme & Cie
3e herziene druk, 1925
formaat: 155 x 220 x 26
bijzonderheden: antiek
artikelnummer: WV-FIL-0020

Wijzigen
SKU: WV-FIL-0020 var Categorie: